HomeSWOT

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In gewoon Nederlands: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen.

SWOT

Wat is een SWOT-analyse?

Met een SWOT analyse onderzoek je de toekomstmogelijkheden van een organisatie in haar omgeving.

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In gewoon Nederlands: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen.

Het idee is om deze elementen systematisch te analyseren om de toekomstmogelijkheden inzichtelijk te maken en kansrijke doelen te stellen.

Om een goede SWOT-analyse te maken heb je de inzichten van sleutelfuncties en –personen nodig: inzicht in de eigen organisatie en mechanismen buiten de eigen organisatie.

Een SWOT-analyse wordt vaak gemaakt als onderdeel van een strategisch plan.

De sterke en zwakke punten betreffen de kenmerken van de organisatie ten opzichte van de “concurrentie”.

De kansen en bedreigingen betreffen ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de omgeving, waar de organisatie mee te maken heeft.

SWOT = sterkte/zwakte-analyse + omgevingsanalyse

Voorbeeld SWOT analyse

Sterkten zijn bijvoorbeeld:

  • Middelen, kennis en vaardigheden die beter zijn dan gemiddeld.

Zwakten zijn bijvoorbeeld:       

  • Middelen, kennis en vaardigheden die slechter zijn dan gemiddeld.

Kansen zijn bijvoorbeeld:       

  • Een nieuwe maatschappelijke tendens (aandacht in de media) of staatshervorming

Bedreigingen zijn bijvoorbeeld:

  • Andere (sterkere) agentschappen.

Vuistregels SWOT analyse

  1. Bij een SWOT-analyse nemen we in principe alleen bijzonderheden op die onderscheidend zijn ten opzichte van de omgeving, of die bepalend zijn voor de toekomstmogelijkheden.
  2. Een goede vuistregel is om maximaal drie elementen op te nemen in elke categorie. We kiezen bij voorkeur die elementen die in de ogen van de omgeving het belangrijkst of het meest onderscheidend zijn.
  3. We formuleren de elementen zo concreet mogelijk.